Gail Vivar

Gail Vivar

Deputy Editor of The Tab Temple

@gailvivarx3

Deputy Editor of The Tab Temple

@gailvivarx3