Gail Vivar

Gail Vivar

Campus Editor of The Tab Temple

@gailvivarx3

Campus Editor of The Tab Temple

@gailvivarx3